Werom

Hurde rock mei Ierske folk ynfloeden! Dat binne de skaaimerken fan Rock & Beuk band NNB. De band spilet in eigenwiis stikje sels skreaune, foarol Frystalige muzyk. De ien nimt de muzyk ‘Hûnekop’, de oar fynt dat it wat hat fan ‘The Toy Dolls’. Wat men ek seit: NNB spilet in soad folk/rock.

De ut ôfkomstich Amerikaanse (Boston) band Dropkick Murphys stiet as boegbyld foar harren muziek! Folk dat strak del setten wurdt de enthousiaste bandleden ieder mei elts harren eigen talint. It podium wurdt omset tot in ‘fryske muorre fan sfear’ mei in goed stikje gelûd. Troch harren energyke hâlding sjogge jo net allinne een band die ’t achter harren muzyk stiet. Wat foarop stiet is dat de groep in protte wille hawwe yn wêr’t sy mei dwaande binne. We hoopje jo te sjen by ien fan ús shows!